Wyszukaj apartamenty:

-
-

Informacja o przetwarzaniu danych

Niniejszy dokument (dostępny też tutaj) zawiera informacje o zasadach przetwarzania prze firmę Noraco Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Wymóg przekazania tych informacji nałożyło na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Noraco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12.
Nasze dane kontaktowe: biuro@noraco.pl; tel. 91 485 34 37

Cele oraz podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych

Noraco Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu:

• realizacji procesu sprzedaży mieszkań ( podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO ) – „zgoda”
• realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „zgoda
• dochodzenia roszczeń wynikających z niewykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
• zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
• wykonania ciążących na firmie Noraco Sp. z o.o. obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji podatkowej, pracowniczej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• czas trwania umowy,
• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
• czas do momentu wycofania zgody.

Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, dane te z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora oraz innym podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Noraco Sp. z o.o. np. podmiotom uczestniczącym w procesie przygotowania, doprowadzenia i zrealizowania umowy sprzedaży,
• podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Noraco Sp. z o.o. zapewnia Państwa, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO. W związku z tym, macie Państwo następujące prawa:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• żądanie poprawienia danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w RODO,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Wówczas Administrator danych zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Noraco Sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień w tym zakresie prosimy o kontakt:

• pisemny na adres: ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin
• telefoniczny: tel. 91 485 34 37
• drogą elektroniczną: biuro@noraco.pl